Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

REJSEBETINGELSER NORDISK FRILUFTSKOMPANI

 

Nordisk Friluftskompani (NF) henholder sig til nedenstående rejsebetingelser. Det er dit eget ansvar som deltager at have læst og sat dig ind i, samt accepteret nedenstående betingelser inden afrejse. Vær opmærksom på at vilkårene nedenfor er en del af den aftale du indgår med NF når du melder dig på en af deres rejser. Læs derfor vilkårene inden du tilmelder dig.

I forbindelse med Covid-19 er der lidt lempelser og ekstra uddybelse på vores betingelser omkring afbestilling. Se dem her.

 

1 – VIGTIGT UDGANGSPUNKT/SPECIELLE FORHOLD

1.1. NF arrangerer specialture og tilrettelægger for individuelle rejser. NF forholder sig til lov om pakkerejser og har stillet garanti overfor den norske rejsegarantifond.

1.2. NFs rejser indebærer at der kan opstå fare og ulykker. Du som kunde må derfor være indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar. Der bør til enhver tid handles efter turlederens henvisninger.

2 – DELTAGER

2.1. Du må gerne overdrage din plads til andre når NF har godkendt overdragelsen. Det er for at sikre at den nye deltager er bekendt med betingelserne, indholdet og niveauet for aktiviteten.

2.2.Du bør gennemgå fremsendte materialer og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser du måtte finde.

2.3. Du skal rette dig efter gældende regler og anvisninger givet af turledere, og andre, som har forbindelse med aktivitetens gennemførsel. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke dig fra fortsat deltagelse på aktiviteten. I sådanne tilfælde vil deltagelsesgebyrer ikke bliver refunderet og ekstra udgifter vil påhvile dig.

3 – ANSVAR OG RISIKO

3.1. Vi gør opmærksom på, at du som deltager i NF aktiviteter, deltager på eget ansvar og risiko.

3.2. Du har selv ansvaret for dine private ejendele, ansvaret for skader eller tab kan ikke pålægges NF eller turlederen medmindre de er direkte årsag til skade eller tab.

3.3. NF og turlederen er fritaget af ansvar for skader der rammer en deltager, der er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeure karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

3.4. Optræder der mangler hos turlederen eller leverandører, har du pligt til på stedet, at rette henvendelse til NF, der vil rette fejlen så hurtigt som muligt. Løses problemet ikke, bør du indhente skriftligt bekræftelse herpå, som dokumentation ved eventuel reklamation.

3.5. Som deltager på NFs aktiviteter, vil du være dækket af deres erhversansvarsforsikring, såfremt NF kan drages til ansvar for evt. skade.

4 – FORSIKRING

4.1. Deltagelse på NFs aktiviteter foregår på eget ansvar og risiko og du er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker de aktiviteter, som du deltager i, samt dækker i tilfælde af, at du er skyld i andres tilskadekomst eller tab.

4.2. Det er deltagerens ansvar at medbringe det blå EU-sygesikringsbevis på rejsen

4.3. NF har et særligt forsikringsmæssigt ansvar overfor turlederen.

4.4. NF og turleder kan ikke gøres ansvarlige for forsinkelser eller aflysninger af rejsen til aktiviteten du deltager i, når du selv har stået for rejsen til og fra aktiviteten.

Er du i tvivl om du er har den rette dækning af aktiviteten, du deltager i, bedes du kontakte dit forsikringsselskab inden tilmelding. 

5 – TURLEDER

5.1. NF kan til en hver tid udskifte turlederen på en aktivitet. Du vil i dette tilfælde blive oplyst om skiftet så hurtigt som muligt. Du kan ikke afbestille din aktivitet, med turlederen som begrundelse for afbestilling, medmindre dette er aftalt på forhånd.

5.2. Du skal rette dig efter de anvisninger som turlederen giver.

5.3. Du er som deltager forpligtet til at sige fra; hvis du ser noget som du mener er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, eller føler dig utryg under en aktivitet.

5.4. Turlederen har ret til at aflyse en aktivitet, hvis han/hun mener at der er sket ændringer som gør at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte.

5.5. Turlederen kan stoppe din deltagelse i aktiviteten, hvis turlederen mener at du fraviger så væsentligt fra deltagerforudsætningerne at det er uforsvarligt for dig at deltage, og/eller du sætter gruppens sikkerhed i fare, og/eller at du er skyld i at resten af deltagerne ikke får den aktivitet som var beskrevet ved tilmelding.

Er du i tvivl om du kan deltage, så kontakt Nordisk Friluftskompani.

6 – AFLYSNING AF AKTIVITETEN

6.1. Såfremt den enkelte aktivitet ikke får den fornødne tilslutning, kan vi aflyse den eller foreslå tilrettede vilkår. Dog senest 30 dage før at den pågældende aktivitet skal starte. Annullerer vi turen, meddeler vi dig dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb.

6.2. NF erstatter ikke din transport eller dit til turen indkøbte udstyr, hvis aktiviteten aflyses.

6.3. Du får din betaling refunderet hvis NF aflyser en aktivitet pga. manglende turleder, manglende tilmeldinger eller hvis miljømæssige forhold (fx forhøjet vandstand eller skredfare) gør at aktiviteten ikke kan gennemføres sikkert.

7 – BETALING

7.1. Din tilmelding er modtaget når du har tilmeldt dig online via. det enkelte produkt.

7.2. Ved tilmelding betales et depositum. Depositum udgør DKK 1.500,- pr deltager/familie.

7.3. Det er dit ansvar at kontrollere hvilken valuta prisen er opgivet i.

7.4. Frist for indbetaling af restbeløb forfalder 30 dage før ankomst. Betalingspåmindelse vil blive udsendt 14 dage før betalingsfrist.

7.5. Er depositum eller restbeløb ikke indbetalt rettidigt, har NF ret til at annullere tilmeldingen.

7.6 Ved tilbagebetaling er det muligt at få overført til det dankort/kreditkort som er blevet brugt til betaling af aktiviteten.

8 – AFBESTILLINGSBETINGELSER

8.1. Inden du tilmelder dig, beder vi dig overveje om du har en afbestillingsforsikring. Du skal selv sørge for denne.

8.2. For en hver aktivitet gælder, at der er 14 dages fortrydelsesret, fra den dag din tilmelding er modtaget.

8.3. Ved afbestilling efter 14 dage og 30 dage før ankomst mister du hele det indbetalte depositum.

8.4. Ved afbestilling 0-30 dage før ankomst får du ikke refunderet dit depositum eller restbeløb.

8.5. Ved udeblivelse fra aktivitet eller for sent fremmøde, jf. planen, kan du heller ikke få penge retur.

8.6 Afbestilling skal sendes skriftligt til NF og er gældende fra den er NF i hænde.

8.7. Du har mulighed for at overdrage din rejse til en anden person som opfylder kravene for deltagelse på aktiviteten. Ønsker du at gøre dette, skal det omgående meddeles til NF.

9 – DELVIS UDNYTTELSE AF AKTIVITET

9.1. Hvis du ikke kan deltage i den fulde aktivitet, eller bliver forhindret i at deltage i dele af aktiviteten efter tilmelding, forbeholder NF sig ret til at betragte det som en afbestilling, hvis turlederen mener, at det vil forstyrre de andre deltagers aktivitet, eller ændre planlægningen for aktiviteten.

9.2. Udebliver du fra en aktivitet eller udnytter kun dele af de inkluderede elementer, kan godtgørelse ikke påregnes.

10 – FORBEHOLD

10.1. Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl.

10.2. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af ændringer af valutakurser, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

11 – BILLEDER OG INFO PÅ/OM TUR

11.1 Der kan af turleder eller NF blive taget billeder og filmet på turen. Billederne vil siden kunne blive brugt offentligt på NFs hjemmeside, facebook, instagram og markedsføringsmaterialer. Du kan under aktiviteten altid frasige dig at være med på billeder og video.

12 – REKLAMATION

12.1. Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter aktivitetens afslutning.